ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി മലയാള സിനിമയിൽ എത്രയും വലിയ ഡീഗ്രേഡ് സംഭവിച്ചിട്ടില്ല

ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി മലയാള സിനിമയിൽ എത്രയും വലിയ ഡീഗ്രേഡ് സംഭവിച്ചിട്ടില്ല .പൃഥ്വിരാജ് ഫാൻസ്‌ വേരാ എത്രയും ഡീഗ്രേഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും കാരണം ?.തീർച്ചയായും വരും നാളുകളിൽ എതിന്റാ പ്രതികരണം അണിയറ പ്രവർത്തകരിൽ നിന്നും നമുക്ക് പ്രതിഷികം .

Similar posts